Jaagumäe OÜ Navi reoveepuhasti BioFix 24 S

Jaagumäe OÜ Navi reoveepuhasti BioFix 24 S

Jaagumäe OÜ on üks suuremaid Lõuna-Eesti juurviljakasvatajaid ja -töötlejaid. Navi külas asuvas töötlemisettevõttes tekib väga kõrge reostusastmega tööstusreovesi: orgaanikasisaldust (BHT7) on mõõdetud üle 8000 mgO2/l ning üldlämmastikku on reovees olnud üle 300 mg/l ja üldfosforit üle 60 mg/l. Reostuskoormus kõigub väga suures ulatuses (seniste analüüsitulemuste kohaselt päeviti ca neli korda) ning reovesi on väga happeline (pH = 4). Kõik see teeb reovee puhastamise väga keerukaks.

Fixtec OÜ koostas Navi  reovee puhastamiseks 2019. aastal põhimõttelise tehnoloogilise lahenduse, tegi veeanalüüse ja katsetas reovee neutraliseerimise ning heljumi (koos selles sisalduva orgaanilise aine, lämmastiku ja fosfori) sadestamise võimalusi. Uuringutulemustele tuginedes renoveeriti esmalt kaheosaline nõrgbiofilter Bioclere B415 koos järelsetitiga. Fixtec OÜ kavandas, valmistas, tarnis ja paigaldas vajaliku lisaseadmestiku, sh neljaastmelise biokilereaktori. Kompaktse puhastikompleksi moodustamine osutus üsna keerukaks, sest olemasolev puhasti paiknes oru nõlval, mistõttu tuli uued puhastiosad nõlvale paigutada serpentiinina. Reoveepuhasti, mille  tehnoloogiaskeem on kujutatud joonisel 1, dimensioneeriti jõudlusele 24 m3/d ja 144 kgBHT7/d (2400 ie). Nähti ette ka võimalus biokilereaktorite lisamiseks, kui see peaks tulevikus vajalikuks osutuma.

Reoveepuhastus on mitmeastmeline (vt joonist 1).  Algul liigub reovesi läbi varem olemas olnud pumpla, võreseadme ja septiku. Järgneb reovee ühtlustamine, selle pH mõõtmine ja neutraliseerimine ühtlustusmahutis ning sadestamine eelsetitis K2,9 (mõlemad uued rajatised). Esmane bioloogiline puhastus toimub varem olemas olnud nõrgbiofiltris B415 ja nende järelsetitis, millesse kogunev sete pumbatakse automaatselt 40 m3 suurusesse jääksette-mahutisse. Reovee põhjalikuks bioloogiliseks puhastamiseks rajati neljaastmeline sundõhustatav, heljuvtugimaterjaliga (eripind 5500 m2/m3) biokilereaktor, mille esimesed astmed paiknevad kahe rööpliinina ning kaks viimast astet jadamisi. Biokilereaktoris toimub ka peamine lämmastiku-ärastus, kusjuures viimane aste on ette nähtud autotroofseks nitrifikatsiooniks.

 

Reovee pH-d mõõdetakse puhastusjaama kolmes punktis ning vastavalt vajadusele annustatakse reovette automaatselt neutraliseerimiskemikaali. Peamine neutraliseerimine toimub ühtlustusmahutis, kus pH tõstetakse 4-lt vähemalt 7,5-ni. Kuna kemikaaliannustus-eelsetitis reovee pH sadestuskemikaali happelisuse tõttu taas veidi alaneb, neutraliseeritakse seda uuesti enne esimese astme biopuhastust. Sadestuskemikaali on võimalik annustada kolme setitisse, millest olulisim on nõrgbiofiltri-eelne kemikaaliannustus-eelsetiti.  

 

 

 

 

Joonis 1. Navi reoveepuhasti tehnoloogiaskeem: 1 pumpla; 2 võre ja liivapüüdur3 mitme-kambriline septik10 m3; 4 seguriga ühtlustusmahuti 20 m3 5 kemikaaliannustus-eelsetiti; 6 nõrg-biofilter B415; 6a nõrgbiofiltri järelsetiti; 7 bioreaktorite toitepumpla; 8 neljaastmeline biokile-reaktor; 9 biokilereaktori järelsetiti; 10 biotiigid

­

Reoveepuhasti BioFix 24 S käivitati 2020. aasta juuni lõpus/juuli alguses ning esimesed kontrollanalüüsid võeti juulikuu lõpus. Puhasti hakkas tööle väga korralikult, veidi seadistamist vajas vaid neutraliseerimine, kuna puhasti väljavooluvee pH tõusis üle 8. Esimeste analüüsitulemuste (vt tabelit) järgi olid orgaanika- (BHT7), fosfori- ja lämmastikuärastus väga head, veidi soovida jättis väljavooluvee heljumisisaldus. Kuna algreostus on ülisuur, siis arvati varem olemas olnud neli biotiiki reoveepuhastuse oluliseks astmeks just väljavooluvee järelselitamisel.  Et biotiikide täitumine võttis aega, sai nende väljavooluvee analüüsimiseks võtta proovi alles oktoobrikuus. Kuna  puhastuskompleksi ehitamise ajal puhastati samuti biotiike, siis kandus neist välja ka veidi puhastussetet.

 

Puhastustulemused (puhasti väljavooluvesi enne biotiike):

 

                               BHT7                  Heljum               Üldfosfor            Üldlämmastik                  

                              mgO2/l                  mg/l                   mg/l                      mg/l

27.07.2020              18                        99                         1,1                   10                                 

03.08.2020              40                        61                         1,7                   36                                                 

27.08.20201)           35                        53                          2,7                  17

Toorreovesi2)

22.11.2019           8150                    860                         66                  360                                                 

1)  veeproov võeti eelviimasest biotiigist;

2) veeproov võeti pärast esmast mehaanilist puhastamist võreseadmes ja septikus,

    s.o ühtlustusmahutisse sisenevast veest.

 

Ülaltoodud andmed näitavad, et puhastus on olnud väga tõhus: reovee BHT7 vähenes 99 %, heljumisisaldus 89−94 %, üldfosforisisaldus 96−98 % ja üldlämmastikusisaldus 90−98 %.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO