Reovee väikepuhastid

BioFix 1 ja BioFix 2

Kompaktsed väikepuhastid BioFix 1 ja BioFix 2 koosnevad kahest omavahel ühendatud maa-alusest plastmahutist, millest esimene on reovett mehaaniliselt puhastav eelsetiti ning teine kolmekambriline bioreaktor koos järelsetitiga. Puhastus on kas kahe- või kolmeastmeline. Kaheastmelises (BioFix B) puhastatakse reovesi mehaaniliselt ja bioloogiliselt, kolmeastmelises (BioFix K) lisandub keemiline järelpuhastus.

BioFix 1
BioFix 1
BioFix 1

Jämepraht ja heljum püütakse kinni eelsetitis, mille maht on 1 m3. Setiti on varustatud roostevabaterasest sõelaga, mis ei lase jämeheljumil pääseda bioreaktorisse. Eelsetitis paikneb ka pumbakamber, milles asetsev pump tõstab eelpuhastatud vee bioreaktorisse.

Biopuhastus kulgeb täidisega aerotanki põhimõttel toimivas bioreaktoris. Bioreaktori täidisena kasutatakse suure eripinnaga (200 m2/m3) spetsiaalseid plastplokke, mis toimivad biokile tugimaterjalina. Bioreaktoris on kolm täidisega õhustuskambrit, milles areneb just sellele puhastusmeetodile omane biokooslus. Aerotanke õhustatakse peenmullpihustite kaudu, suruõhku annab puhasti teeninduskambris paiknev väike õhupuhur.

Bioreaktori viimases kambris paikneb järelsetiti, milles ärastatakse ka fosfor. Kemikaal annustatakse setitis olevasse helvestustorusse ning helbed sadestuvad järelsetitis. Bioreaktoris tekkiva jääksette hulk on väga väike, mis tuleneb täidisega aerotanki omapärast. Jääksete pumbatakse automaatselt järelsetitist eelsetitisse.

Biofix_1
BioFix 1K tehn...
Biofix1k

BioFix 1 BioFix 1K tehnoloogiaskeem BioFix 1K Täisautomaatselt toimiva puhasti tööks vajalikud tehnilised seadmed (automaatika- ja elektriseadmed, õhupuhur, kemikaalimahuti ja -annusti) paiknevad puhasti sees olevas teeninduskambris. Tehases täielikult komplekteeritud puhastit on lihtne, kiire ja odav paigaldada.

Puhastuse normaalseks kulgemiseks on vaja, et reovee temperatuur oleks vähemalt 10 °C. Kui vesi on külmem, hakkab bioloogiline puhastus aeglustuma ning alla 3 °C lakkab hoopis. Seetõttu ei tohi puhastisse pääseda drenaaži- ega sademevesi (sh lumesulamisvesi). Eelsetitisse on soovitatav lisada spetsiaalset biopreparaati, mis kiirendab orgaanilise aine lagunemist ning vähendab jääksette kogust. Preparaadi kasutamine võimaldab eelsetitist setet poole harvem välja vedada (2–4 korra asemel 1–2 korda aastas).

Korralikult töötav puhasti kõrvaldab reoveest 90–99% orgaanilisest ainest (BHT), heljumist ja fosforist, mis tagab veekaitseorganite nõuete täitmise. Samal ajal biopuhastusega toimuvad ka nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon, mille tulemusena soodsates oludes (reovee temperatuur vähemalt 12 °C) võib oluliselt (kuni 70 %) väheneda ka reovee lämmastikusisaldus. 

Reoveepuhastid BioFix 1 ja BioFix 2 on ette nähtud väikeobjektide reovee puhastamiseks, peamised kasutuskohad on eramud, suvilad ja paarismajad.

Puhastite tehnilised näitajad:

 BioFix 1BioFix 2
Vooluhulk 1 m3/d 2 m3/d
Koormus 5 ie, s.o 0,3 kg BHT7/d 10 ie, s.o 0,6 kg BHT7/d
Elektritoide 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Installeeritud elektrivõimsus 1,1 kW 1,3 kW
Elektrienergiakulu 1,7 kWh ööpäevas 2,1 kWh ööpäevas
Puhasti mõõtmed P x L x H 2000 x 1200 x 2100 mm 2500 x 1200 x 2100 mm

Reovee väikepuhastil BioFix on CE-Märk

Reoveepuhastit BioFix 1 testiti CE-märgi saamiseks ajavahemikus 13.11.2006 – 26.10.2007 Soome Keskkonnaministeeriumile alluvas Soome Keskkonnainstituudis (Suomen ympäristökeskus, SYKE). SYKE testimiskeskus kuulub nende hulka, kellel on Euroopa Liidus ametlik õigus reovee väikepuhasteid katsetada ning neile anda CE-märki – kogu Euroopas tunnustatavat kvaliteedimärki.

Testimine käib Euroopa Liidu ühtsete standardite järgi:

  • EN 12566-3: 2005. Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 3: Packed and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
  • Construction Products Directive (89/106/EEC)

Testitud mudel BioFix 1 (vooluhulk 1 m3/d, koormus 5 ie = 5 x 60 = 300 g BHT7/d) on ette nähtud eramute, maakodude jm väikeobjektide reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Testimismetoodika kohaselt koormati puhastit vahelduvalt nimijõudlusel 1 m3/d (kokku 34 nädalat), ülekoormusel 1,5 m3/d ( 2 nädalat) ja alakoormusel 0,5 m3/d (4 nädalat). Simuleeriti ka olukordi, kus puhasti tööd mingil moel häiriti (elektrikatkestused, suured päevasisesed hetkkoormused, reostuskoormuse kõikumine, reovee juurdevoolu katkemine pikemaks ajaks jm). Testimine osutus igati edukaks ning puhasti BioFix 1 sai esimesena Eestis CE-märgi:


Fixtec Ltd, 07
EN 12566-3
"BioFix 1 -pienpuhdistamo"

Fixtec Ltd, 07
EN 12566-3
"Väikepuhasti BioFix 1"
Mitoituskuorma: 1,0 m3/d Nimikoormus: 1,0 m3/d
Materiaali: Lasikuitu Materjal: Klaasplast
Vesitiiviys (vesitesti): hyväksytty Veetihedus (veetest): heaks kiidetud
Murtolujuus: ei määritetty Piirtugevus: ei määratud
Puhdistustehokkuus: COD: 92% BOD: 97% SS: 88% Ntot: 38% Ptot: 83% Puhastustõhusus: KHT: 92% BHT: 97% HA: 88% Nüld: 38% Püld: 83%
Sähkönkulutus: 1,7 kWh/d Elektienerga kulu: 1,7 kWh/d
Jäteveden lämpötila: 14 °C Reovee temperatuur: 14 °C

Testi rahvusvaheline tunnusnumber:
SYKE-2004-A-3-A4/27

Pärast CE-märgi põhitesti läbimist korraldati puhastile BioFix 1 29.10.2007 – 16.12.2007 lisatestimine, vähendades hüdraulilist koormust 0,75 kuupmeetrini ööpäevas, kusjuures reostuskoormus (5 ie) jäi samaks. Siis oli puhasti võrreldav nt praegu Soomes müüdavate omapuhastitega, millel ühe inimese tekitatud reoveehulgaks arvestatakse 150 l/d (meil 200 l/d). Puhastusaste kujunes järgnevaks:

KHT – 94%, BHT – 99%, HA – 90%, Püld – 91% ja Nüld – 46%.

Testi rahvusvaheline tunnusnumber:
SYKE-2004-A-3-A4/28

Testimine Euroopa Liidu standardil EN-12566-3 põhineva metoodika järgi tõestas, et reoveepuhasti BioFix 1 puhastusvõime on väga hea ning et see rahuldab paljudes riikides väikepuhastite kohta kehtivaid nõudeid, sh Soomes, kus nõuded on Euroopa karmimaid.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO