Reoveepuhastid

Peaaegu kogu majapidamises või tootmises kasutatud vesi jõuab reostatuna kanalisatsiooni. Et loodust mitte kahjustada, tuleb reoveest kõrvaldada heljum, orgaanilised ained ning fosfori- ja lämmastikuühendid. Veekogude, millesse reovesi juhitakse, reostamine põhjustab veeasukate elutingimuste halvenemist. Heljum, s.o vees heljuv tahke aines vähendab vee läbipaistvust ning põhja sadestudes kiirendab veekogude mudastumist. Orgaaniliste reoainete lagunemine vähendab vee hapnikusisaldust, mille tagajärjel kalad hukkuda võivad. Väetusained (fosfor ja lämmastik) soodustavad veekogude kinnikasvamist.

Fixtec OÜ pakutavad kompaktsed, tehases täielikult komplekteeritud reoveepuhastid BioFix ja Bioclere on loodud esmajoones olme- ja sellele lähedase koostisega tootmisreovee puhastamiseks. BioFix on Eesti toode, mille on konstrueerinud ja mida valmistab Fixtec. See on ainus Eestis valmistatav puhasti, mida on euronõuete kohaselt testitud ning millel on CE-tootemärk. Soome päritolu puhasteid Bioclere on toodetud juba pikka aega ning neid on kasutusel 35-s riigis üle maailma. Kompaktpuhastite paigaldamine on lihtne, kiire ja odav.

Kompaktpuhastid sobivad peamiselt sinna, kus ei ole ühiskanalisatsiooni:

 • väikeasulatele, elamukvartalitele ja uuselamurajoonidele;
 • eramajadele, taludele, maamajadele ja suvilatele;
 • maakoolidele, puhkekodudele ja vanurikodudele;
 • motellidele ja hotellidele;
 • spordi- ja vabaajakeskustele;
 • toitlustusasutustele, sh baaridele, sööklatele ja restoranidele;
 • mitmesugustele tootmisettevõtetele.

Fixtec OÜ pakutavad seadmed jagunevad puhastustehnoloogia poolest kahte gruppi.

 • Kestusõhustusega biokilereaktorid BioFix, millest väikseimad BioFix 1 (jõudlus Q = 1 m3/d; 5 ie) ja BioFix 2 (Q = 2 m3/d; 10 ie) on mõeldud eramute ja paarismajade, ning BioFix 3 ja suuremad - väikeobjektide ja -asulate reovee puhastamiseks (Q = 3 m3/d; 15 ie kuni Q = 40 m3/d; 260 ie). Samasse tootegruppi kuuluvad ka konteiner-reoveepuhastid BioFix Biocon KKB (Q = 120m3/d; 600 ie kuni Q = 5000 m3/d; 17 000 ie).
 • Nõrgbiofiltrid Bioclere väikeasulate ja -objektide reovee puhastamiseks ning tootmisettevõtete reovee eelpuhastamiseks (Q = 2 m3/d; 10 ie kuni 105 m3/d; 415 ie ).

Märksõnad

 • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
 • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
 • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO