BioFix 70K juhend

REOVEE VÄIKEPUHASTI BioFix - 70K TEHNILINE PASS

Reoveepuhasti BioFix 70K on mõeldud olmereovee ja sellele lähedase koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Tehnoloogiliselt on tegemist mehaanilis-bioloogilis-keemilise puhastustehnoloogiaga.

Reoveepuhasti BioFix-70K on ette nähtud kuni 400 inimese olmereovee puhastamiseks. Puhasti maksimaalne hüdrauliline jõudlus on 70 m3/ööpäevas ja 5m3/h (maksimaalselt 7 m3/tunnis 2h ulatuses). Lubatav reostuskoormus on 24 kgBHT7/ööpäevas.

BioFix - 70K puhastusjõudlus:

BHT, KHT, HA, Püld: 90 – 99%
Nüld: 40 – 80%

BioFix - 70K puhastustehnoloogia:

1)mehaaniline eelpuhastus
2)bioloogiline puhastus
3)keemiline järelpuhastus

BioFix - 70K põhikomponendid (vt skeem):

 • eelsetiti 30 m3 koos jääksettemahutiga, sõelaga ja pumbakambriga
 • uputatud biokilekandjatega bioreaktor koos õhupihustitega
 • järelsetiti koos keemilise järelsadestusseadmestikuga

Gabariidid:

1) mitmeastmeline eelsetiti koos pumbakambriga ning jääksettemahutiga üldmahuga 30m3 (diam 2200 mm, pikkus 8220 mm), mahuti jaguneb: 18 m3 eelsetiti, 10 m3 jääksettemahuti, 2m3 pumbakamber

2) bioreaktor 1B-70 (kestvusõhustusega bioreaktor). Bioreaktor koosneb kolmest plastkorpusega aeratsiooniblokist läbimõõduga 3 x 2200 mm (kõrgus 2200 mm)

3) järelsetiti koos keemilise fosforiärastamisega (2200, kõrgus 2200mm)

 

Tehnilised näitajad:

Elektritoide: 380V/230 V, 50 Hz
-eelsetiti sukelpump 0,37kW
-bioreaktori õhupuhur 3,4kW
-järelsetiti sette- ja kemikaalipump 0,42kW
-kemikaalipump 0,08kW
Installeeritud elektrivõimsus: 4.49 kW
Puhasti korpuse materjal: eelsetiti koos jääksettemahutiga ja pumbakambriga on klaasplastist, bioreaktor ja järelsetiti korpus polüetüleenist.

Puhastit tuleb paigaldada ja hooldada vastavalt seadme paigalduse ja hoolduse juhendile.

Garantii: 2 aastat, pumpadel ja õhupuhuril 1 aasta

Valmistaja:
Fixtec OÜ,
Noole 4-6B,
10415 Tallinn
Tel +372 6466305
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.fixtec.ee

REOVEEPUHASTI BioFix-70K PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

1. Üldist

Reoveepuhasti BioFix-70K on ette nähtud olmereovee või sellega sarnase tööstusreovee puhastamiseks. Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, seejärel bioloogiliselt ning lõpuks keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus septikus (vt skeem) püütakse kinni jämepraht ja heljum, biopuhastus toimub täidisega aerotanki põhimõttel töötavas biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus (järelsetitis) eemaldatakse veest fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia (biokilereaktortehnoloogia) on üks nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge puhastusastme.

Reoveepuhasti asukoht määratakse projektlahendusega – reoveepuhastile peab olema tagatud juurdepääs jääksette väljaveoks paakautoga. Puhasti paigaldatakse üldjuhul maa alla, teenindusluugid jäävad maa peale. Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, teisaldamiseks kasutada puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid.

 

2. Kaevik ja vundament

Puhasti paigaldatakse üldjuhul maa alla ning selle ülaserv peab ulatuma vähemalt 10 cm ümbritsevast maapinnast kõrgemale, et vältida sade- ja pinnasevee sattumist puhastisse.

Puhasti paigaldatakse selleks eelnevalt ettevalmistatud plaatvundamendiga varustatud kaevikusse. Paigaldamisel tuleb jälgida ehitustingimusi ning projektlahendust. Pinnasevee põhjustatava üleskerkimise vältimiseks tuleb puhasti elemendid (eelsetiti, bioreaktor ja järelsetiti) ankurdada ning täita veega (näiteks puhta veega). Kaeviku tagasitäitel tuleb kasutada kivideta liiva, et vältida puhasti vigastamist. Süvend tuleb täita 20-sentimeetriste liivakihtidega, iga kord kihtisid tihendades. Vältimaks puhasti läbikülmumist on otstarbekas soojustada bioreaktori seinad 80 cm kõrguselt maapinnast kogu bioreaktori permimeetri ulatuses. Soojustada võib ka pinnase ülakihti horisontaalselt paigaldatavate soojustusplaatidega. Samuti on vaja soojustada puhastisse sisenevad ja väljuvad torud külmumispiiri ulatuses.

Õhupuhur, elektrikilp ja kemikaali annustuspump koos kanistriga on paigutatud puhasti juures asuvasse teenindushoonesse.

 

3. Eelsetiti, jääksettemahuti ja pump

Reovee mehaaniline puhastamine toimub septik tüüpi eelsetitis (vt skeem), kus püütakse kinni jämepraht ja heljum. Septiku ees asuv 10m3 jääksettemahuti on ette nähtud järelsetitist väljapumbatava jääksette kogumiseks. Jääksettemahuti on varustatud ülevooluavaga, mis on ühendatud septiku esimesse kambrisse. Septik on kahekambriline ning peale mehaanilise settimise voolab vesi läbi spetsiaalse roostevabaterasest sõela pumbakambrisse. Nimetatud sõel väldib vees heljuvate suuremate osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi bioreaktorisse. Pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt veetaseme tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse bioreaktorisse. Pump ei tohi rippuda kaabli ega survevooliku otsas, vaid peab olema fikseeritud selleks ettenähtud riputusketi või nööriga.

Pump riputatakse pumbakambri põhjast u 5 cm ülespoole ning ujuklüliti kinnitatakse survevooliku või pumba külge nii, et tema vertikaalsuunaline liikumisamplituud oleks võimalikult väike, u 20 cm. Puhasti tööst johtuvalt on oluline, et pump lülituks tööle tihti, kuid lühikeste töötsüklitega. Sellega tagatakse ühtlasem reovee pealevool bioreaktorisse. Pumba elektritoitekaabel tuleb ühendada teeninduskambris asuvasse juhtkilpi vastavalt elektriskeemile.

Juhul kui pumbakambris asetseva pumba töös peaks ilmnema rikkeid, tõuseb septikus veetasapind ning rakendub tööle septiku sissevoolutorul paiknev avariiväljalase, st vesi voolab seejärel avariiväljalaske kaudu septikust ja bioreaktorist mööda, et vältida uputusi.

NB! Avariimöödavool lahendadakse vastavalt projektlahendusele. Üldjuhul võib selleks kasutada eelsetiti sissevoolutorule paigaldatavat kolmikut, mille kõrvale suunduv haru (avariimöödavool) tõstetakse veidi ülespoole. Vastav kolmik ei kuulu eelsetiti komplekti.

Eelsetitisse kogunenud põhjasete tuleb sealt paakautoga regulaarselt välja vedada. Tühjendamise sagedus oleneb esmajoones puhasti koormusest, üldjuhul on see 4…6 korda aastas. Spetsiaalseid biopreparaate kasutades, mis aitavad septikusetet lagundada, võib tühjendamisvajadus väheneda 2...3 korrale aastas.

Eelsetiti pumbakambri ja bioreaktori vahele paigaldatakse survetoru, mille kaudu pumbatakse vesi septikust bioreaktorisse. Survetorule tuleb anda negatiivne lang, et pumpamistsükli lõppedes voolaks toru tühjaks (tagasi läbi pumba septikusse). Survetoru läbiviik septiku teeninduspüstiku seinast tehakse ehitusplatsil vastavalt sobivale kõrgusmärgile. Toru läbiviimiseks septiku teeninduspüstiku seinast tuleb kasutada spetsiaalset kummitihendit, mis kuulub tarne komplekti.

Järelsetitisse kogunenud sete pumbatakse etteantud intervalli tagant jääksettemahutisse. Järelsetiti ja jääksettemahuti vahele paigaldatakse isevoolne 110 mm settetagastustoru, millele antakse sobiv lang jääksettemahuti suunas. Sette-eemalduse torustik järelsetitist kuni jääksettemahutini ei kuulu tarnekomplekti.

 

4. Bioreaktor

Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on viieastmeline, st biopuhastus toimub viies järjestikku paigutatud õhustuskambris, mis on täidetud spetsiaalse biokilekandematerjaliga. Kambrite põhjas on õhupihustid, läbi mille jõuab õhk õhupuhurist vette.

Seade on täiskomplektne ja valmis paigalduseks. Puhasti tuleb veeüleslükkejõu vältimiseks paigaldada ja kinnitada betoonalusplaadile. Järgnevalt täita kaevik poole korpuse kõrguseni (v.t. tagasitäite nõuded) ning seejärel teha toruühendused (sisse- ja väljavoolutoru). Seejärel täita kogu kaevik. Ühendada õhupuhuri elektritoitekaablid vastavalt elektriskeemile.

 

5. Järelsetiti

Järelpuhastis toimub biopuhastuses irdunud biokile ja fosforiühendite keemiline sadestamine järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sadestatud sete vastavalt aegrelee seadistusele automaatselt jääksettemahutisse. Sukelpumba algseadistus on: tööaeg (T on) – 30 sekundit, pumba ooteaeg (T off) – 1 tundi.

NB! Kõikide puhastikompleksi elektripaigaldisi võib installeerida ainult pädev elektrik.

 

6. Tehniline seadmestik

Puhastikompleksi kooseisu kuulub kemikaali doseerimispump koos kemikaalimahutiga, õhupuhur ja puhasti juhtkilp, mis asuvad puhasti kõrval asuvas teenindushoones. Teenindushoone ja puhasti vahel tuleb teha järgmised ühendused:
1) kaitsekõriga ühendus, mille sees paiknevad settetagastus- ja annustuspumba elektrikaablid, annustuspumba survevoolik ja õhupuhuri survevoolik
2) septikupumba elektrikaabli ühendus juhtkilbiga

 

7. Puhastustehnoloogia ja puhasti käivitamine

Tegemist on täiskompleksse (mehaaniline, bioloogiline, keemiline) reoveepuhastusega. Eelsetitis toimub jämeheljumi väljasettimine, heljumisisaldus väheneb 50…70%. Samaaegselt väheneb ka orgaanikasisaldus 20…30%. Septikusse on soovitatav lisada spetsiaalset biopreparaati (saab puhasti tarnijalt). Biopreparaat kiirendab orgaanilise aine lagunemist, vähendab jääksette kogust, reovesi muutub lõhnavabaks. Preparaadi kasutamine võimaldab vähendada eelsetiti jääksettest tühjendamise kordi. Ilma biopreparaadita tuleb aastas jääksetet septikust eemaldada 4…6 korda, biopreparaati kasutades 2…3 korda. Soovituslikult tuleb kord aastas eemaldada ka bioreaktori põhjasete. Seda saab teha bioreaktori aeratsioonikambris paikneva tühjendusava kaudu nii paakauto voolikuga kui ka pumbaga.

Eelsetitis asuvat sõela tuleb kontrollida vähemalt kord kuus ning seda puhastada.

Jääksettemahuti sette taset tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel liigsete välja vedada. Üleliigne jääksete hakkab koormama (sekundaarne koormus) puhastit. Protsessi tagasi jõudev muda muudab vee anaeroobseks ja indikaatoriks on üldjuhul vee must värvus.

Pumbakambrist pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi edasi bioreaktorisse. Puhasti õhustuskambrites paiknevad kassetid plastist filtritäidisega ning õhupihustid. Teenindushoones asuv õhupuhur puhub ööpäevaringselt reovette õhku, mis on vajalik spetsiaalsete bakterite ja algloomade arenguks. Bakterid ja algloomad kinnituvad vees paiknevale plastist filtritäidisele ning oma elutegevuse käigus tarvitavad ära reovees olevad orgaanilised ained.

Fosfori väljasadestamiseks bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse annustuspumbaga järelsetitis paiknevasse helvestustorusse spetsiaalset kemikaali. Helvestustorus toimub vee ja kemikaali segamine õhuga (helvestustorus paikneb õhustusvoolik). Kemikaalina kasutatakse üldjuhul raud- või alumiiniumsulfaati, selle doos oleneb fosfori sisaldusest vees, kuid üldjuhul on kemikaali kulu u 100…300 g 1 m3 reovee kohta. Doosi saab reguleerida annustuspumba löögisageduse nupust. Õige doos selgub ekspluatatsiooni käigus ning see oleneb esmajoones fosforiühendite sisaldusest reovees. Kemikaalipump rakendub samaaegselt septikupumbaga.

Samaaegselt biopuhastusega toimub ka osaline nitrifikatsiooni-denitrifikatsiooni protsess, mille tulemusena alaneb reovees lämmastikusisaldus 40…80%. Lämmastikuärastuse intensiivsus väheneb reovee temperatuuri langemisel alla 13 °C. Korralikult töötava puhasti efektiivsus orgaanika (BHT) ja heljumi osas on 90…99%, mis tagab seadusandluses esitatud nõuete täitmise.

Bioprotsessi käivitumine võib sõltuvalt tingimustest aega võtta 3…4 nädalat. Täielikult kujuneb bakterite kooslus välja kahe kuni kolme kuu jooksul. Väljakujunenud puhastusprotsessi ajutisel katkemisel (näiteks elektrikatkestused) taastub normaalne protsess mõne päeva jooksul.

Reovee bioloogiliseks puhastuseks peaks vee temperatuur olema vahemikus +10…16 °C. Madalama temperatuuri korral hakkab bioloogiline puhastusprotsess aeglustuma ning lakkab alla +3 °C.

NB! Peamiseks hooldustööks on jälgida, et pumbakambris paiknev pump, järelsetiti pump ja bioreaktori õhupuhur töötaksid. Samuti tuleb jälgida, et toimuks kemikaali annustamine ja segamine reoveega.

 

8. Häired puhastisõlmede töös ja nende kõrvaldamine

  1.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli õhupuhuri automaati
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)

  1.2 Õhupuhur ei anna õhku või tootlikkus on väike

 • õhupuhuri membraan on purunenud (vaheta membraan või õhupuhur)
 • õhupuhuri imifilter on ummistunud (puhasta filter)
 • õhupuhuri suruõhupoolel on ummistusi (kontrolli õhutorusid ja ventiile)

2.Septiku sukelpump ei tööta

  2.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba ujuklüliti ei tööta (kontrolli ujuklülitit)

  2.2 Pumba jõudlus on vähenenud

 • pumba tööratas on kinnikiilunud (puhasta tööratas)
 • pumba survetorustikus on ummistusi (puhasta survetoru ja liitmikud)

3. Settetagastuspump ei tööta

  3.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati juhtkilbis
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba tööd juhtiv elektroonika ei tööta

  3.2. Pumpamistsükleid juhtiv elektroonika ei tööta

 • seadistused on valed (kontrollida setinguid)

  3.3 Pumba jõudlus on vähenenud

 • pumba tööratas on kinnikiilunud (puhasta tööratas)
 • pumba survetorustikus on ummistusi (puhasta survetoru ja liitmikud)

4. Kemikaaliannustus ei tööta

  4.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati juhtkilbis
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba käivitamist juhtiv elektroonika ei tööta

  4.2 Annustuspump ei pumpa või tootlikkus on väike

 • annustuspumba membraan on purunenud (vaheta membraan või pump)
 • annustuspumba imi- või survevoolikud on ummistunud (puhasta)
 • kemikaalikanister on tühi (lisa kemikaali)

 

9. Häired puhasti töös ja nende kõrvaldamine

Puhasti ebarahuldav töö ilmneb esmajoones puhastusjõudluse langemisega. Selle peamised põhjused:

a) puhasti on ala- või ülekoormatud (kontrolli koormusi)
b) puhastisse on sattunud biopuhastust pärssivaid ühendeid (puhastisse ei tohi sattuda bioloogilisele protsessile kahjulikke mürkaineid, õlisaadusi jm)
c) vee temperatuur on bioloogilise puhastusprotsessi korralikuks toimumiseks liiga madal, optimaalne temperatuur on 10…16 °C (puhasti vajab lisasoojustamist), madala veetemperatuuri põhjustajaks võib olla ka lumesulamis- või pinnasevee sissevool puhastisse
d) eelsetiti sete on õigeaegselt väljavedamata (tühjenda eelsetiti)
e) puhastil on tehnilis-tehnoloogilisi probleeme
    -kontrolli aeratsiooni (õhupuhur peab töötama pidevalt, õhu jaotus kambrite vahel peab olema ühtlane, helvestustorus peab toimuma aeratsiooni abil vee segamine kemikaaliga)
    -kontrolli settetagastuse toimumist, setet tuleb regulaarselt järelsetitist välja pumbata (settetagastuspump töötab tsükliliselt läbi juhtkontrolleri, pump peab töötama vastavalt etteantud reziimile , pumba survetorustikus ei tohi esineda ummistusi)
    - kontrolli kemikaaliannustust (annustuspump peab käivituma paralleelselt septikupumba käivitumisega, kemikaali doos peab olema õige, kemikaalimahuti pidevalt täidetud)

Märksõnad

 • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
 • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
 • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO