BioFix 7K juhend

REOVEE VÄIKEPUHASTI BioFix - 7K TEHNILINE PASS

Reovee väikepuhastil BioFix on CE-märk, mille saamiseks on teda testitud vastavalt Euroopa Liidu ühtsetele standarditele:

 • EN 12566-3: 2005. Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 3: Packed and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
 • Construction Products Directive (89/106/EEC)

Testi ja CE-märgi rahvusvaheline tunnuskood:

 

SYKE-2004-A-3-A4/27
SYKE-2004-A-3-A4/28

Reoveepuhasti BioFix-7K on ette nähtud kuni 50 inimese olmereovee puhastamiseks. Puhasti maksimaalne hüdrauliline jõudlus on 7 m3/ööpäevas ja 0,7 m3/tunnis. Lubatav reostuskoormus on 3,0 kgBHT7/ööpäevas.

BioFix - 7K puhastustehnoloogia:

1) mehaaniline eelpuhastus
2) bioloogiline puhastus
3) keemiline järelpuhastus

BioFix - 7K puhastusjõudlus:

BHT, KHT, HA, Püld: 90 – 99%
Nüld: 40 – 80%

BioFix - 7K põhikomponendid (vt skeem):

 • septik 5 m3 koos sõelaga ja pumbakambriga
 • uputatud biokilekandjatega bioreaktor koosa õhupihustitega
 • järelsetiti koos keemilise järelsadestusseadmestikuga
 • teeninduskamber, kus paiknevad
  -elektri- ja automaatikakilp
  -õhupuhur
  -kemikaali annustuspump koos kemikaalimahutiga

 

Tehnilised näitajad:

Elektritoide: 230 V, 50 Hz
Installeeritud elektrivõimsus: 1,1 kW
Elektrienergia kulu: 4,2 kWh ööpäevas
Puhasti mõõtmed:
          a) septik 5 m3: L=4650 mm, diam 1200 mm
          b) bioreaktor: 2800 mm (pikkus) x 1380 mm (laius) x 2200 mm (kõrgus)
Puhasti korpuse materjal:
          a) septik: klaasplast
          b) bioreaktor: plast (PE)

Puhastit tuleb paigaldada ja hooldada vastavalt seadme paigalduse ja hoolduse juhendile.

Garantii: 2 aastat, pumpadel ja õhupuhuril 1 aasta

Valmistaja:
AS Fixtec,
Noole 4-6B,
10415 Tallinn
Tel +372 6466305
Faks +372 6466306
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.fixtec.ee

REOVEEPUHASTI BioFix-7K PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

1. Üldist

Reoveepuhasti BioFix-7K on ette nähtud olmereovee või sellega sarnase tööstusreovee puhastamiseks. Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, seejärel bioloogiliselt ning lõpuks keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus septikus (vt skeem) püütakse kinni jämepraht ja heljum, biopuhastus toimub täidisega aerotanki põhimõttel töötavas biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus (järelsetitis) eemaldatakse veest fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia (biokilereaktortehnoloogia) on üks nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge puhastusastme./p>

Reoveepuhasti asukoht määratakse projektlahendusega – reoveepuhastile peab olema tagatud juurdepääs jääksette väljaveoks paakautoga. Puhasti paigaldatakse üldjuhul maa alla, teenindusluugid jäävad maa peale. Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, teisaldamiseks kasutada puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid.

 

2. Kaevik ja vundament

Puhasti paigaldatakse üldjuhul maa alla ning selle ülaserv peab ulatuma vähemalt 10 cm ümbritsevast maapinnast kõrgemale, et vältida sade- ja pinnasevee sattumist puhastisse.

Puhasti paigaldatakse selleks eelnevalt ettevalmistatud plaatvundamendiga varustatud kaevikusse. Paigaldamisel tuleb jälgida ehitustingimusi ning projektlahendust. Pinnasevee põhjustatava üleskerkimise vältimiseks tuleb puhasti elemendid (septik ja bioreaktor) ankurdada ning täita veega (näiteks puhta veega). Põhjaplaadi soovituslikud mõõtmed septikule on 5000 mm x 1800 mm ning bioreaktorile 3200 x 1800 mm, plaadi paksus oleneb ehitustingimustest, üldjuhul jääb see 100…300 mm vahele. Kaeviku tagasitäitel tuleb kasutada kivideta liiva, et vältida puhasti vigastamist. Süvend tuleb täita 20-sentimeetriste liivakihtidega, iga kord kihtisid tihendades. Vältimaks puhasti läbikülmumist on otstarbekas soojustada bioreaktori seinad 80 cm kõrguselt maapinnast kogu bioreaktori permimeetri ulatuses. Soojustada võib ka pinnase ülakihti horisontaalselt paigaldatavate soojustusplaatidega. Samuti on vaja soojustada puhastisse sisenevad ja väljuvad torud külmumispiiri ulatuses.

Puhasti maa-aluste osade kõrvale paigaldatakse maa peale puhasti teeninduskamber, kus paiknevad õhupuhur, elektrikilp, ja kemikaali annustuspump koos kanistriga. Teeninduskambril on jalased, mis kinnitatakse (või betoneeritakse) kambrialusele betoonplaadile.

 

3. Septik ja pump

Reovee esmane mehaaniline puhastamine toimub septikus (vt skeem), kus püütakse kinni jämepraht ja heljum. Samuti on septik ette nähtud bioreaktori järelsetitist väljapumbatava jääksette kogumiseks. Septikus voolab vesi läbi spetsiaalse roostevabaterasest sõela septiku pumbakambrisse. Nimetatud sõel väldib vees heljuvate suuremate osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi bioreaktorisse. Pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt veetaseme tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse bioreaktorisse. Pump ei tohi rippuda kaabli ega survevooliku otsas, vaid peab olema fikseeritud selleks ettenähtud riputusketiga.

Pump riputatakse pumbakambri põhjast u 5 cm ülespoole ning ujuklüliti kinnitatakse survevooliku või pumba külge nii, et tema vertikaalsuunaline liikumisamplituud oleks võimalikult väike, u 20 cm. Puhasti tööst johtuvalt on oluline, et pump lülituks tööle tihti, kuid lühikeste töötsüklitega. Sellega tagatakse ühtlasem reovee pealevool bioreaktorisse. Pumba elektritoitekaabel tuleb ühendada teeninduskambris asuvasse juhtkilpi vastavalt elektriskeemile.

Juhul kui pumbakambris asetseva pumba töös peaks ilmnema rikkeid, tõuseb septikus veetasapind ning rakendub tööle septiku sissevoolutorul paiknev avariiväljalase, st vesi voolab seejärel avariiväljalaske kaudu septikust ja bioreaktorist mööda, et vältida uputusi.

NB! Avariimöödavool lahendadakse vastavalt projektlahendusele. Üldjuhul võib selleks kasutada septiku sissevoolutorule paigaldatavat kolmikut, mille kõrvale suunduv haru (avariimöödavool) tõstetakse veidi ülespoole. Vastav kolmik ei kuulu septikukomplekti.

Septikusse kogunenud põhjasete tuleb sealt paakautoga regulaarselt välja vedada. Tühjendamise sagedus oleneb esmajoones puhasti koormusest, üldjuhul on see 3…6 korda aastas. Spetsiaalseid biopreparaate kasutades, mis aitavad septikusetet lagundada, väheneb tühjendamisvajadus 2...3 korrale aastas.

Septiku ja bioreaktori vahele paigaldatakse survetoru, mille kaudu pumbatakse vesi septikust bioreaktorisse. Survetorule tuleb anda negatiivne lang, et pumpamistsükli lõppedes voolaks toru tühjaks (tagasi läbi pumba septikusse). Survetoru läbiviik septiku püstiku seinast tehakse ehitusplatsil vastavalt sobivale kõrgusmärgile. Toru läbiviimiseks septiku püstiku seinast tuleb kasutada spetsiaalset kummitihendit, mis kuulub tarne komplekti. Survetoru ei kuulu tarnekomplekti.

Bioreaktori järelsetitist pumbatakse sete tagasi septikusse. Selleks ühendatakse järelsetiti settetagastustoru otsik 50/110 mm üleminekuga ning settetagastustorule antakse sobiv lang septiku suunas. Üleminek 50/110 mm on tarnekomplektis. Sette-eemalduse torustik järelsetitist kuni septikuni ei kuulu tarnekomplekti.

 

4. Bioreaktor

Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on neljaastmeline, st biopuhastus toimub neljas järjestikku paigutatud õhustuskambris, mis on täidetud spetsiaalse biokilekandematerjaliga. Kambrite põhjas on õhupihustid, läbi mille jõuab õhupuhurist õhk vette.

Fosfori keemiliseks eemaldamiseks on bioreaktoriga samas kompleksis järelsetiti, kus paikneb helvestustoru, kuhu juhitakse fosforiärastuskemikaal ning fosfor sadestatakse järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse jääksete automaatselt settetagastuspumbaga tagasi septikusse. Settetagastuspumpa juhitakse aegrelee abil: algseadistusega pumba tööaeg (T on) – 20 sekundit, pumba ooteaeg (T off) – 1 tundi.

NB! Kõikide puhastikompleksi elektripaigaldisi võib installeerida ainult pädev elektrik.

 

5. Teeninduskamber

Puhastikompleksi kooseisu kuulub tehniliste seadmete teeninduskamber, kus paiknevad kemikaali doseerimispump, õhupuhur ja puhasti juhtkilp. Teeninduskambris asuv juhtkilp on varustatud pealülitiga ning lekkevoolukaitsmega, kõik puhastikompleksis kasutatavad elektripaigaldised on varustatud automaatkaitsmetega. Juhtkilbi kaitseaste on IP65. Teeninduskamber paigaldatakse puhasti kõrvale maapinnale, teeninduskambrisse tuleb tuua elektritoitekaabel. Teeninduskambri ja puhasti vahel tuleb teha järgmised ühendused:
     1) kaitsekõriga ühendus, mille sees paiknevad settetagastuspumba ja annustuspumba elektrikaablid, annustuspumba survevoolik ja         õhupuhuri survevoolik
     2) septikupumba elektrikaabli ühendus juhtkilbiga

 

6. Puhastustehnoloogia ja puhasti käivitamine

Tegemist on täiskompleksse (mehaaniline, bioloogiline, keemiline) reoveepuhastusega. Septikus toimub jämeheljumi väljasettimine, heljumisisaldus väheneb 50…70%. Samaaegselt väheneb ka orgaanikasisaldus 20…30%. Septikusse on soovitatav lisada spetsiaalset biopreparaati (saab puhasti tarnijalt). Biopreparaat kiirendab orgaanilise aine lagunemist, vähendab jääksette kogust, reovesi muutub lõhnavabaks. Preparaadi kasutamine võimaldab vähendada eelsetiti jääksettest tühjendamise kordi. Ilma biopreparaadita tuleb aastas jääksetet septikust eemaldada 3…6 korda, biopreparaati kasutades 2…3 korda. Soovituslikult tuleb kord aastas eemaldada ka bioreaktori põhjasete. Seda saab teha bioreaktori ühes aeratsioonikambris paikneva tühjendusava kaudu nii paakauto voolikuga kui ka pumbaga.

Septikus asuvat sõela tuleb kontrollida kord kuus, vajadusel seda puhastada.

Pumbakambrist pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi edasi bioreaktorisse. Puhasti õhustuskambrites paiknevad kassetid plastist filtritäidisega ning õhupihustid. Teeninduskambris asuv õhupuhur puhub ööpäevaringselt reovette õhku, mis on vajalik spetsiaalsete bakterite ja algloomade arenguks. Bakterid ja algloomad kinnituvad vees paiknevale plastist filtritäidisele ning oma elutegevuse käigus tarvitavad ära reovees olevad orgaanilised ained.

Fosfori väljasadestamiseks bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse teeninduskambris oleva annustuspumbaga järelsetitis paiknevasse helvestustorusse spetsiaalset kemikaali. Helvestustorus toimub vee ja kemikaali segamine toru sees oleva õhupihusti abil. Kemikaalina kasutatakse üldjuhul raud- või alumiiniumsulfaati, selle doos oleneb fosfori sisaldusest vees, kuid üldjuhul on kemikaali kulu u 100…300 g 1 m3 reovee kohta. Doosi saab reguleerida annustuspumba löögisageduse nupust. Õige doos selgub ekspluatatsiooni käigus ning see oleneb esmajoones fosforiühendite sisaldusest reovees.

Samaaegselt biopuhastusega toimub ka osaline nitrifikatsiooni-denitrifikatsiooni protsess, mille tulemusena alaneb reovees lämmastikusisaldus 40…80%. Lämmastikuärastuse intensiivsus väheneb reovee temperatuuri langemisel alla 13 °C. Korralikult töötava puhasti efektiivsus orgaanika (BHT) ja heljumi osas on 90…99%, mis tagab seadusandluses esitatud nõuete täitmise.

Bioprotsessi käivitumine võib sõltuvalt tingimustest aega võtta 3…4 nädalat. Täielikult kujuneb bakterite kooslus välja kahe kuni kolme kuu jooksul. Väljakujunenud puhastusprotsessi ajutisel katkemisel (näiteks pikemaajalised elektrikatkestused) taastub normaalne protsess mõne päeva jooksul.

Reovee bioloogiliseks puhastuseks peaks vee temperatuur olema vahemikus 10…16 °C. Madalama temperatuuri korral hakkab bioloogiline puhastusprotsess aeglustuma ning lakkab alla 3 °C.

NB! Peamiseks hooldustööks on jälgida, et pumbakambris paiknev pump, järelsetiti pump ja bioreaktori õhupuhur töötaksid. Samuti tuleb, et toimuks kemikaaliannustus.

 

7. Häired puhastisõlmede töös ja nende kõrvaldamine

1.Õhupuhur ei käivitu

  1.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli õhupuhuri automaati
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)

  1.2 Õhupuhur ei anna õhku või tootlikkus on väike

 • õhupuhuri membraan on purunenud (vaheta membraan või õhupuhur)
 • õhupuhuri imifilter on ummistunud (puhasta filter)
 • õhupuhuri suruõhupoolel on ummistusi (kontrolli õhutorusid ja ventiile)

2.Septiku sukelpump ei tööta

  2.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba ujuklüliti ei tööta (kontrolli ujuklülitit)

  2.2 Pumba jõudlus on vähenenud

 • pumba tööratas on kinnikiilunud (puhasta tööratas)
 • pumba survetorustikus on ummistusi (puhasta survetoru ja liitmikud)

3. Settetagastuspump ei tööta

  3.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati juhtkilbis
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba tööd juhtiv aegrelee on katki (vaheta relee)

  3.2. Pumpamistsükleid juhtiv aegrelee ei tööta

 • aegrelee setingud on valed (kontrollida setinguid)
 • aegrelee on katki (vaheta relee)

  3.3 Pumba jõudlus on vähenenud

 • pumba tööratas on kinnikiilunud (puhasta tööratas)
 • pumba survetorustikus on ummistusi (puhasta survetoru ja liitmikud)

4. Kemikaaliannustus ei tööta

  4.1 Puudub elektritoide

 • kontrolli elektritoite olemasolu peakilbis
 • kontrolli pumba automaati juhtkilbis
 • viga elektriühendustes (kontrolli ühendusi)
 • pumba käivitamist juhtiv voolurelee on katki (vaheta relee)

  4.2 Annustuspump ei pumpa või tootlikkus on väike

 • annustuspumba membraan on purunenud (vaheta membraan või pump)
 • annustuspumba imi- või survevoolikud on ummistunud (puhasta)
 • kemikaalikanister on tühi (lisa kemikaali)

8. Häired puhasti töös ja nende kõrvaldamine

Puhasti ebarahuldav töö ilmneb esmajoones puhastusjõudluse langemisega. Selle peamised põhjused:

a) puhasti on ala- või ülekoormatud (kontrolli koormusi)
b) puhastisse on sattunud biopuhastust pärssivaid ühendeid (puhastisse ei tohi sattuda bioloogilisele protsessile kahjulikke mürkaineid, õlisaadusi jm)
c) vee temperatuur on bioloogilise puhastusprotsessi korralikuks toimumiseks liiga madal, optimaalne temperatuur on 10…16 °C (puhasti vajab lisasoojustamist), madala veetemperatuuri põhjustajaks võib olla ka lumesulamis- või pinnasevee sissevool puhastisse
d) septikusete on õigeaegselt väljavedamata (tühjenda septik)
e) puhastil on tehnilis-tehnoloogilisi probleeme
    -kontrolli aeratsiooni (õhupuhur peab töötama pidevalt, õhu jaotus kambrite vahel peab olema ühtlane, helvestustorus peab toimuma aeratsiooni abil vee segamine kemikaaliga)
    -kontrolli settetagastuse toimumist, setet tuleb regulaarselt järelsetitist välja pumbata (settetagastuspump töötab tsükliliselt läbi aegrelee, pump peab töötama vastavalt etteantud reziimile , pumba survetorustikus ei tohi esineda ummistusi)
    - kontrolli kemikaaliannustust (annustuspump peab käivituma paralleelselt septikupumba käivitumisega, kemikaali doos peab olema õige, kemikaalimahuti pidevalt täidetud)

Märksõnad

 • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
 • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
 • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO