Reoveepuhastid BioFix

BioFix on moodultüüpi reoveepuhasti, mis koosneb ühest või mitmest plokist ning on mõeldud esmajoones olmereovee ja sellele lähedase koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Puhasti jõudlus ja puhastusaste oleneb plokkide suurusest ja arvust. Puhastus on üldjuhul kolmeastmeline: mehaaniline eelpuhastus, biopuhastus (mis on omakorda mitmeastmeline) ja keemiline järelpuhastus. Suurematel puhastitel on ka jääksettemahuti. Mehaaniline eelpuhastus toimub võrekaevus ja eelsetitis, biopuhastus kestusõhustusega biokilereaktoris ning fosforiühendid kõrvaldatakse veest keemiliselt järelsadestusplokis. Teatud juhtudel kasutatakse puhastites BioFix ka biopuhastusega kombineeritud keemilist eelsadestamist.

Reovee bioloogiliseks puhastamiseks rakendatakse suhteliselt uudset kestusõhustusega biokilereaktor-tehnoloogiat. Biokilereaktori (fixed film bioreactor) poorsetest, suure eripinnaga plastelementidest koosnevale täidisele, mis paikneb bioreaktori õhustuskambrites, kasvab biokile, mille elustik – bakterite ja ainuraksete ehk algloomade kooslus – kasutab oma elutegevuses ära reovees sisalduva orgaanilise aine. Aeroobsetele organismidele vajalik õhk puhutakse vette reaktori põhjas olevatest pihustitest.

Biokilereaktor on mitmeastmeline ning astmete arv oleneb puhasti koormusest ja nõutavast puhastusastmest. Peale orgaanilise aine kõrvaldatakse reoveest lämmastikuühendid. Bioloogilisel teel on võimalik kõrvaldada ka fosforiühendid, kuid üldjuhul tehakse seda siiski biopuhastusele eelneva või järgneva keemilise sadestamisega.

Biokilereaktorite suur eelis võrreldes aktiivmudapuhastitega on see, et neis tekib mitu (isegi kuni 50) korda vähem jääkmuda. Biokilereaktorite biomassi hulka reguleerivad algloomad ning täidiselt irduv biokile mineraliseerub peaaegu täielikult. Jääkmuda vähene hulk hoiab oluliselt kokku käituskulusid. Kui vaja, saab väljavooluvett desinfitseerida ultraviolett-kiirgurite abil.

Puhastid BioFix jagunevad kolme gruppi:

  • BioFix 1 ja BioFix 2: eramutele ja paarismajadele mõeldud reovee väikepuhastid jõudlusega 1 ja 2 m3/d, 5 ja 10 ie;
  • BioFix 3 – BioFix 40: väikeobjektidele ja -asulatele mõeldud puhastid jõudlusega 3 kuni 40 m3/d, 20 kuni 250 ie;
  • BioFix 45 – BioFix 150: puhastid väikese ja keskmise suurusega objektide jaoks, jõudlus 50 kuni 150 m3/d, 300 kuni 1000 ie.

Reovee väikepuhasti BioFix 1 läbis aastatel 2006–2007 Euroopa Liidu ühtsete standardite järgsed katsetused Soome rahvusvahelises testimiskeskuses. Testimisel osutus selle puhasti puhastusjõudlus väga heaks ja stabiilseks ning puhastile BioFix 1 anti CE-märk. Kahes eri oludes sooritatud katseseerias (vt CE-märgi testimisraportit) vähenes reovee orgaanilise aine sisaldus (BHT7) keskmiselt 97 ja 99% (puhastatud vee BHT7 oli vastavalt 9,9 ja 3,1 mg/l).

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO