Bioclere B

Bioclere on praktikas kontrollitud töökindel väikepuhasti. Õigesti projekteeritud ja paigaldatud seade töötab häireteta aastaid. Hästisoojustatud kinnises puhastis toimuvaid protsesse ilmamuutused ei häiri, sest puhasti on loodud eelkõige põhjamaiste olude tarvis. Bioclere on ideaalne lahendus kohtades, kus ei ole ühiskanalisatsiooni. Selle puhasti abil on veest võimalik kõrvaldada kõik peamised reoained: ujupraht, heljum, orgaaniline aine, fosfor ja amooniumlämmastik. Nüüdisaegne Bioclere B on kahekümne aasta kestel kaheksalt tuhandelt puhastilt saadud kogemuste vili. Seetõttu on Bioclere`il muude väikepuhastitega võrreldes mitu eelist, millest olulisemad on vahetamist mittevajav filtritäidis, väike energiatarve ja kompaktsus. Filtrit läbiv vooluhulk on aasta läbi ühesugune. Juurdevoolu vähenemise ajal toidetakse filtrit pumbakaevu kogunenud reoveega. Pumbakaevus olevast reoveest toitub filtrielustik ka siis, kui juurdevool hoopis katkeb. Bioclere B on lihtsa ehitusega, töökindel ning odav osta ja hooldada. Puhastatud reovesi lastakse kas kraavi, ojja vm, sobivate loodusolude korral võib teda maasse immutada.

Palmse Bioclere...
Vergi Bioclere ...
Biofiltritäidis...

 

Kuidas reovesi puhtaks saab?

Puhastid Bioclere on mõeldud väikeste ja keskmiste objektide reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Kui vaja, lisandub keemiline puhastus. Bioclere B on tõhus puhasti orgaaniliste ja muude reoainete kõrvaldamiseks reoveest. Biopuhastusele eelneb reovee mehaaniline puhastamine kahe- või kolmekambrilises septikus. Septikust voolab reovesi biofiltri all olevasse kaevu, pumbatakse kaevust filtri pinnale ning nõrgub sealt läbi filtri täidise. Täidisele moodustub biokile, milles elunevad bakterid lagundavadki orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. Läbi biofiltri nõrgunud vesi langeb pumbakaevu tagasi ning ringleb seni läbi filtri, kuni asendub uue, juurdevoolanud reoveega. Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. Lämmastiku (ammooniumlämmastik) ja fosfori kõrvaldamiseks kasutatakse järelpuhastit.

Orgaaniliste reoainete kõrvaldamise,

s.o reovee tavalise bioloogilise puhastamise seade Bioclere B koosneb septikust ning biofiltrist. Septikusse jääb pidama ujupraht, liiv ja jämeheljum ning biofilter kõrvaldab vees lahustunud orgaanilise aine ja peenheljumi. Tehases valmistatakse kolmekambrilisi klaasplastseptikuid mahuga 3–50 m3. Septikust voolab mehaaniliselt puhastatud reovesi biofiltri all olevasse kaevu, kust väike sukelpump pumpab ta filtri pinnale. Biofilter koosneb soojustatud klaasplastkerest, plastelementidest koosnevast filtritäidisest ja vett täidise pinnale pihustavast jaotusseadmest. Biofiltri täidiseelementidele moodustunud biokiles elunevad bakterid lagundavad orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. Filtrialuse kaevu, mis toimib ühtaegu järelsetitina, võib tellida koos filtriga, kaevu võib aga teha ka raudbetoonist. Suurematel mudelitel (B22B-st alates) on kaevu põhjas sukelpump, mille abil sete (filtritäidiselt irdunud biokile) pumbatakse septikusse, kust ta aeg-ajalt ära veetakse. Tehases valmistatud täiskomplekti (septik, filtrialune kaev ja biofilter) on lihtne paigaldada (selleks kulub vaid üks kuni kolm päeva), kohapealset ehitamist on väga vähe. Kui aluskaev ise teha, kulub aega tublisti rohkem ning peab olema hoolas, et kaev saaks vettpidav. Tänu kompaktsusele ning maapealsete osade heale kujundusele sobib Bioclere B mis tahes krundile. Seade on haisuvaba ja võib paikneda elamu vahetus läheduses.

Fosfor

ärastatakse kemikaalidega sadestamise teel, selleks on vaja lisaseadet Bioclere K. Maa-alusele setitile toetuvas plastkerega lisaseadme ülaosas on vedela sadestuskemikaali mahuti, annustusseade, teenindussild ja juhtkilp. Setitis paiknevad helvestuskamber, ülevoolurennid ja settepump. Kui soovitakse peale orgaaniliste ainete reoveest kõrvaldada ka ammooniumlämmastik, järgneb põhipuhastile Bioclere N, mis erineb biofiltrist Bioclere B vaid nitrifitseerivatele bakteritele sobiva filtritäidise poolest.

Betoonkaevuga B...
Plastkaevuga Bi...

Bioclere B tehniline informatsioon

Puhastustõhusus

Reoveepuhasti Bioclere on patenteeritud ja testitud mitmel maal (USA-s, Rootsis, Suurbritannias, Soomes jm). Normaalselt töötav puhasti eemaldab reoveest 90–98% orgaanilisest ainest, heljumist ja fosforist.

Elektrivarustus

Puhastite Bioclere elektrienergiatarve on väga väike. Nende installeeritud elektrivõimsus on: B10–B22 – 0,7 kW; B30–B180 – 1,1 kW; B280–B415 – 2,2 kW (kõigil 10 A kaitse, 220 V, 50 Hz), millest üldjuhul kasutatakse vaid 50–60%.

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO