BioFix 50 – BioFix 150

Keskmiste ja suhteliselt suurte objektide reovee puhastamiseks mõeldud reoveepuhastid BioFix 50 – BioFix 150 (50 – 150 m3/d, 300 – 1000 ie) koosnevad:

  • võrekaevust, milles on käsi- või mehaaniline võre;
  • eelsetitist;
  • bioreaktorist;
  • järelsetitist, milles toimub fosforiühendite keemiline sadestamine;
  • jääksettemahutist;
  • settetahendusseadmest (vajadusel).

Reoveepuhasti B...
Reoveepuhasti B...

Võimalik on ka lahendus, mille puhul keemiline sadestamine eelneb biopuhastusele. See võimaldab bioreaktori mõõtmeid vähendada, sest suur osa reoaineist (60–90% heljumist, 40–70% orgaanilisest ainest ja 60–90% üldfosforist) kõrvaldatakse enne bioreaktorit. Sellise tehnoloogiaskeemi korral ei ole igakord vaja järelsetitit, tulenevalt biokilereaktor-tehnoloogia eripärast (tugimaterjalile kinnitunud biomass mineraliseerub kohapeal ning väljavooluvee irdunud biokile sisaldus ei ületa lubatavat, s.o 25 mg HA/l). Keemilise eelpuhastusega bioreaktoreid võib soovitada sinna, kus reovee temperatuur on talvel madal ning biopuhastus seetõttu pidurdub.

Puhastid BioFix 50 – BioFix 150 paigaldatakse peamiselt maa alla. Osa puhasti tehnilisest seadmestikust (õhupuhur, elektri- ja automaatikaseadmed, kemikaalipump ja -mahuti jm) paikneb kas maapealses teeninduskonteineris või suurematel puhastitel väikeses teenindushoones (siis paigutatakse sellesse ka mehaaniline võre ja settetahendi).

Võrekaev, eelsetiti, järelsetiti ja jääksettemahuti on plastist, bioreaktor roostevabaterasest.

Bioreaktor
Järelsetiti LK ...

Märksõnad

  • puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
  • filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
  • puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO